دوره و شماره: دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78 - شماره پیاپی 78، پاییز 1398، صفحه 1-288 
3. تحلیل گفتمان حدیثی شیعه؛ مطالعه موردی کتاب الحجة در کافی

صفحه 59-92

سعید موسوی سیانی؛ سجاد مرادی؛ محمد باقر دالوندی


4. تأثیر سادات آل‌زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری

صفحه 93-122

محمد نوید فر؛ لیلا نجفیان رضوی؛ محمود مهدوی دامغانی


7. قلندران حیدری در جامعه خراسان عهد مغول و ایلخانی

صفحه 183-224

عبدالرئوف نصیری جوزقانی؛ علیرضا کریمی


8. عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه

صفحه 225-258

طاهره رحیم پور ازغدی؛ علیرضا آزاد