دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، زمستان 1382 
8. فرنگى‏ ها

صفحه 189-204

برنارد لوئیس؛ ج. ف. پ. هاپکینز؛ عباس احمدوند