فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام (HIQ) - واژه نامه اختصاصی