فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام (HIQ) - اهداف و چشم انداز