دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، زمستان 1384 
7. تاریخ و تاریخى‏ گرى

صفحه 191-218

پل همیلتون؛ امیر حسین صادقی