دوره و شماره: دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77 - شماره پیاپی 77، تابستان 1398، صفحه 1-288 
7. بررسی تشکیلات و ارکان حکومتی دولت بنی رستم

صفحه 197-218

سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ سمیه آقا محمدی