براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 )

 و پس از تأیید نهایی ، قبل از چاپ  مبلغ سیصد هزار تومان ( 300/000 ) 

 از طریق درگاه پرداخت سامانه دریافت می گردد

 

 

شماره جاری: دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82 - شماره پیاپی 82، تابستان 1399، صفحه 1-284 

4. گفتمان‌کاوی آثار عاشورایی دکتر محمد‌ابراهیم آیتی

صفحه 109-142

محمد ولی‌پور؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ زهرا علیزاده بیرجندی


ابر واژگان