اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شمس الله مریجی

اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین رئیس و دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

kms.bou.ac.ir/professor/mariji/
marijiatbou.ac.ir

سردبیر

دکتر محسن الویری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

kms.bou.ac.ir/professor/alviri/
alviriatbou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا جباری

علوم قرآن و حدیث دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

jabbariatqabas.net

دکتر قاسم خانجانی

تاریخ اسلام استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/63/حجت-الاسلام-و-المسلمین-قاسم-خانجانى
mhjiniathawzeh.com

دکتر هادی عالم زاده

فرهنگ و تمدن اسلامی استاد دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~alemzade
alemzadeatut.ac.ir

دکتر حسین عبدالمحمدی

تاریخ اسلام استادیار جامعه المصطفی العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2698&
hoseinmohammadi31atyahoo.com

دکتر رمضان محمدی

تاریخ اسلام استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/2267/حجت-الاسلام-و-المسلمین-رمضان-محمدی
rmohammadiatrihu.ac.ir

دکتر محمدرضا هدایت پناه

تاریخ اسلام استاد یار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

kms.bou.ac.ir/professor/hedayatpanah
hedayatpatrihu.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی

تاریخ اسلام استاد و پژوهشگر حوزوی

www.yousofi.info
yousofi.gharaviatgmail.com