دوره و شماره: دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79 - شماره پیاپی 79، زمستان 1398، صفحه 1-270 
2. بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام

صفحه 31-60

ابراهیم گودرزی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ سید محمد حسین مقدس نیان


3. جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن

صفحه 61-98

علیرضا زکی‌زاده رنانی؛ مجید فقیه حبیب‌آبادی؛ سید محسن مکسبی


7. عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان

صفحه 189-218

سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ فاطمه عسگر خانی؛ بهرام بهرامی


8. تاریخ گسترش اسلام در قفقاز جنوبی

صفحه 219-246

محمد رضا کلان فریبایی؛ بهرام امیر احمدیان