نگاه‌داری یا از میان بردن آثار تاریخی با موضوعیت مجسمه و نقاشی از منظر فقهی و حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات، دکتری فقه و حقوق، دانشیار دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد

2 الهیات، دکتری فقه و حقوق، استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد

3 الهیات، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد

10.22081/hiq.2019.67354

چکیده

اهمیت آثار تاریخی و باستانی در بعد هویت ملی و هویت واحد بشری از یک سو و تخریب گسترده آنها از سوی گروه‌های افراطی مذهبی از سوی دیگر، مسئله نگاه‌داری از این آثار را در کانون توجه نهادهای جهان‌گردی و میراث فرهنگی، مانند یونسکو قرار داده است. مقاله حاضر می‌کوشد این موضوع را با تکیه بر آثار دارای مجسمه یا نقاشی و با استفاده از روش سندپژوهی از دیدگاه قرآن، فقه امامیه و حقوق کیفری ایران بررسی کند.
نتیجه این مقاله نشان می‌دهد که بر اساس آیات قرآن کریم، نگاه‌داری این آثار و جلوگیری از تخریب آنها برای عبرت‌آموزی از سرانجام گذشتگان ضروری است. هم‌چنین در دیدگاه فقه امامیه، تخریب این آثار جایز نیست و مشمول حکم حرمت است و قانون‌گذار در مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی برای تخریب‌کنندگان این آثار مجازات تعیین کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preserving or Eradicating the Historical Works related to the Statue and Painting in view of Fiqh and Law

نویسندگان [English]

 • Ardovan arzhang 1
 • Seyed Ahmad Mirkhalili 2
 • MAHDI Bizhani 3
1 Ph. D in Fiqh and Law, Associate Professor of Ayatollah Haeri University, Meibod e- Yazd
2 Ph. D in Fiqh and Law, Assistant Professor of Ayatollah Haeri, Meibod e- Yazd
3 Ph. D Student of Fiqh and Law
چکیده [English]

Due to the importance of historical and ancient works regarded as the national and human identity and the extensive destruction of them by the critical- religious groups, the issue of preserving these works has been deeply considered by the organizations of tourism and cultural inheritance such as UNESCO. The present article tries to investigate this issue relying on the works related to the statue and painting and studying documents consistent with the view of Holy Quran, Fiqh of Imamiyeh and Iran’s penal code.The results of this article clarifies that the preservation of these works is necessary for learning lesson from the destiny of the past based on the verses of holy Quran. In view of Fiqh of Imamiyeh, the destruction of these works is not allowed and it should be respected as well. Moreover, the legislator has determined penalty for the destructors of these works according to the contents (558 to 569) of the Islamic penal code.

کلیدواژه‌ها [English]

 • historical works
 • ancient works
 • cultural inheritance
 • Fiqh of making statue
 • Fiqh of painting

عنوان مقاله [العربیة]

جدلیة الحفاظ على المعالم التأریخیة أو القضاء علیها المجسمات و الرسوم من المنظور الفقهی و الحقوقی

چکیده [العربیة]

إن المعالم الأثریة و التأریخیة بما أنها تجسد الهویة الوطنیة و الإنسانیة على حد سواء؛ أصبحت محط اهتمام المنظمات السیاحیة و المعنیة بالثقافة و التراث کمنظمة "یونسکو" العالمیة بعد ما رصدت الأخیرة من حملة تخریب واسعة النطاق على المعالم الأثریة و تعرضها للدمار و الطمس على ید المجموعات الدینیة المتطرفة.
یسعى هذا المقال أن یدرس هذه الظاهرة معتمدا على الأسانید القرآنیة و الفقه الإمامیة و کذلک الحقوق الجزائیة فی إیران من خلال التتبع فی المعالم التی تحتوی على مجسمات أو الرسوم. فقد توصل المقال، بأن الحفاظ على تلک المعالم و المنع من هدمها و تخریبها بغیة الاعتبار و الاتعاظ من الماضی حسب الأیات الواردة فی القرآن الکریم هو أمر ضروری. و کذلک من منظور الفقة الإمامی الذی یرى عدم جواز هدم تلک المعالم و شموله فی حکم الحرمة و کذلک بالنسبة إلى قانون الجزاء الإیرانی و استنادا إلى المادة 558 حتى المادة 569 و التی بین فیها العقوبة و الجزاء لمن یقوم بهدم المعالم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • المعالم التاریخیة
 • المعالم الأثریة
 • التراث الثقافی
 • فقه التجسیم
 • فقه الرسم