دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، زمستان 1379 
2. عربستان پیش از اسلام

صفحه 21-31

مونتگمری وات؛ علی ناظمیان فرد


7. تجدید حیات اسلام در آسیاى مرکزى

صفحه 186-207

سیاوش یاری؛ پرویز باقری؛ ابوذر خیری