دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تابستان 1391، صفحه 1-247 
1. درآمدی بر چیستی تمدّن اسلامی از دیدگاه مستشرقان

صفحه 7-46

سیدضیاءالدین میرمحمدی؛ محمد رضا بارانی


3. تعامل امام رضا (ع) با فرقه زیدیه

صفحه 83-112

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ زهرا بختیاری


5. جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان

صفحه 151-181

حسین ایزدی؛ صدرالله اسماعیل زاده