دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، زمستان 1391 
1. معرفت تاریخی و عینیت تاریخ از نظرگاه مقریزی

صفحه 7-36

زهرا روح اللهی امیری؛ صادق آئینه وند


4. رفتار شناسی امام رضا علیه السلام در جریان غلو

صفحه 95-131

نعمت الله صفری فروشانی؛ زهرا بختیاری