تعامل امام رضا (ع) با فرقه زیدیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعة المصطفی العالمیه، گروه تاریخ اسلام.

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

چکیده

زیدیه یکی از فرقه­های مهم شیعی، از قیام زیدبن علی سرچشمه می­گیرد. زیدیان درباره امام و امامت آراء و عقاید خاصی داشتند و یکی از مهم­ترین شرایط امام از نظر آنان، دعوت مردم به امامت خویش و قیام با شمشیر بود. در طول تاریخ حضور ائمه: شاهد برخوردهایی میان زیدیه و امامیه شیعه هستیم. شناخت چگونگی تعامل هر کدام از ائمه: از جمله امام هشتم˜ با آنان، علاوه بر افزودن بر آگاهی­های تاریخی در این زمینه و آشنا شدن با پاره­ای از مشکلات ائمه: به چگونگی برخورد با گروه­های مختلف در جوامع کنونی کمک می­کند. در تعامل امام رضا˜ با زیدیان، مشاهده می­شود که آن حضرت˜ در مواردی قیام کنندگان را از قیام نهی می­کردند ولی در رفتار کلی ایشان، نوعی بی­اعتنایی همراه با مدارا دیده می­شود و امام˜ فقط در برخورد با برادر خود، زید النار به شدت از او انتقاد کردند. دقت در انتقادات امام˜ نشان می­دهد که افکار و رفتار نامناسب زید مورد نکوهش آن حضرت˜ قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Imam Reza (PBUH) with Zaidism

نویسندگان [English]

  • Ne'matollah Safari Forushani 1
  • Zahra Bakhtiari 2
چکیده [English]

Zaidism, one of the main Shiite sects, originates from the uprising of Zeid ibn e- Ali.
Zaidism had been of particular ideas contributed to Imam and Imamate, and to them; one of the most important qualifications of Imam was the invitation of people to Imamate and uprising through sward. During the history of the presence of Imams, we are encountering with the transactions among Zaidism and Shiite Twelvers.
Identifying the mode of the interaction of each Imam including the eighth one with them would lead to the enhancement of historical awareness in this regard as well as familiarity with some problems of Imams. Besides it would be helpful in the way of dealing with the diverse groups in the present communities.
 Through the interaction of Imam Reza (PBUH) with Zaidism, it could be noticed in some cases that he was forbidding toward uprising whereas in his general behavior, there was some kind of negligence along with conciliation and just his brother Zeid Al-nar was deeply criticized by him in this regard.
The reflection on the criticisms of Imam (PBUH) reveals that Zeid’s inappropriate thoughts and behavior has been extremely reproached by That Holiness.