مهاجرت قبایل عرب به آسیای مرکزی و پیآمدهای آن در قرون اولیه هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.

چکیده

یکی از آثار فتوحات اعراب در آسیای مرکزی، مهاجرت برخی از اعراب جزیرة العرب به مناطق تازه فتح شده بود. با وجود این­که اندیشه اسکان دائمی اعراب در شرق به نخستین‏ دورة فتوحات بازمی‏گشت اما در دوره امویان، به این امر بیشتر توجه می­شد. حضور مهاجران در منطقه شرق، حفاظت از سرزمین­های فتح شده را آسان تر می­کرد. هم­چنین می­توانست زمینه های لازم برای افزایش جمعیت و تأمین نیروی جنگی برای فتوحات بعدی در مشرق را فراهم سازد. مهاجرت اعراب هرچند به ظاهر انگیزة نظامی داشت، اما بی­تردید، ریشه­های اقتصادی و سیاسی نیز در آنها مؤثر بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای درصدد بررسی عوامل مؤثر در اسکان قبایل عرب در آسیای مرکزی و پی­آمدهای گوناگون آن تا اواسط قرن دوم هجری (فروپاشی امویان) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Migrations of Arab Tribes to the Central Asia and its Consequence in the First Centuries after Hijrah

نویسندگان [English]

  • Asqar Mahmood Abadi 1
  • Seyyed Mas'ud Shahmoradi 2
چکیده [English]

One of the trace of Arabs’ conquests in the central Asia has been the migration of some Arabs of Arabian Peninsula to the newly conquered areas. The idea of enduring residence of Arabs in the East refers to the first era of conquests, however in time of Umayyads; this matter was at the center of more attention. The presence of migrants in the East would lead to the easier protection of the conquered area. Additionally, it could provide the required ground for the increase of the population and war force in favor of the next conquests in the East. The migration of Arabs was apparently due to the military motivation, whereas the economical and political issues were undoubtedly effective in this regard. Through the descriptive-analytical approach as well as library studies, the present research is to investigate the effective elements in the residence of Arab tribes in the central Asia and its diverse consequences (the collapse of Umayyads) until the middle of the second century after hijrah.