دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، پاییز 1391 
2. تجارت یمن پیش از ظهور اسلام

صفحه 41-82

اصغر محمود آبادی؛ معصومه دهقان


3. اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری

صفحه 83-104

صالح پرگاری؛ آرمان فروهی؛ عادل شعبانی مقدم