دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، بهار 1391، صفحه 1-220 
5. سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر

صفحه 121-156

فاطمه جان احمدی؛ صفورا سالاریه