دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تابستان 1381 
8. دیوان در صدر اسلام

صفحه 167-183

عبدالعزیز الدوری؛ عباس احمدوند؛ منصوره موئمنی