دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تیر 1381 
دیوان در صدر اسلام

صفحه 167-183

عبدالعزیز الدوری؛ عباس احمدوند؛ منصوره موئمنی