دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، زمستان 1381 
7. ادب جهادى در ایران قرن سیزدهم

صفحه 143-158

آن لمبتون؛ نصرالله صالحی