دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، پاییز 1381 
7. قرإء

صفحه 167-172

تى ناگل؛ على ناظمیان فرد


8. تتبعى در راحه الصدور راوندى

صفحه 173-204

محمد اقبال؛ محسن محمدىفشارکى