دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، بهار 1381 
7. ابن تومرت و موحدون

صفحه 163-192

اونور یلدرم؛ وهاب ولی