دوره و شماره: دوره 18، زمستان 96 مسلسل72 - شماره پیاپی 72، بهار 1397 
4. مسئله‌ شناخت تاریخی

صفحه 115-146

سعید موسوی سیانی؛ محمد علی رنجبر


7. جغرافیای مذهبی شهرهای باختری ایالت جبال در عصر سلجوقیان

صفحه 223-244

سید محمد شیخ احمدی؛ انور خالندی؛ امیر عبدالهی


8. خاندان رازی و تحول تاریخ‌نگاری در آندلس

صفحه 245-270

سید حسن قریشی کرین؛ عثمان یوسفی؛ مهدی شاه‌بختی