فرایند پذیرش مقالات

داوری مقالات در نشریه «تاریخ اسلام» به روش ارزیابی همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه «تاریخ اسلام» نتیجه ارزیابی را اعلام نمایند.

هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.