اهداف و چشم انداز

 رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش­شناختی تاریخ پژوهی در چارچوب اندیشة اسلامی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست­کم با یکی از ویژگی­های زیر بپردازد:

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ اسلام و تاریخ تشیع با توجه خاص به زدودن شبهات نو پدید.

پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه­های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشة تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره­مندی از آن در دانش­های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.

بررسی انتقادی دیدگاه­های برگزیدة مستشرقان و تاریخ پژوهان برجستة عرب

معاصر درباره تاریخ نگاری تاریخ اسلام.