دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، تابستان 1384 
7. ابن ابى‏ الحدید

صفحه 197-205

ال . ویکاواگلیرى؛ علی اکبر عباسی