دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، بهار 1384 
7. امام على اصغر زین العابدین‏ علیه السلام

صفحه 193-220

دوایت.م. دونالدسن‏؛ عباس احمدوند