دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، پاییز 1384 
1. دانشگاه جندى‏شاپور

صفحه 5-23

سید اصغر محمود آبادی


3. واقفیه‏

صفحه 49-78

حسن حسین زاده شانه چی


7. وضع اقتصادى مدینه در عهد نبوى‏

صفحه 161-196

عبد الله عبدالعزیز بن ادریس؛ شهلا بختیاری