دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - زمستان99 _ مسلسل 84 - شماره پیاپی 84، اسفند 1399، صفحه 1-294 
بررسی علل تحول مراسم آیینی و سوگواری شهر مشهد در دوره قاجار

صفحه 135-170

10.22081/hiq.2021.69713

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسان پور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی راشد