دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - تابستان 99 - مسلسل 82 - شماره پیاپی 82، شهریور 1399، صفحه 1-284 
گفتمان‌کاوی آثار عاشورایی دکتر محمد‌ابراهیم آیتی

صفحه 109-142

10.22081/hiq.2020.69230

محمد ولی‌پور؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ زهرا علیزاده بیرجندی