بررسی وضعیت افول پایگاه قدرت در دوره سلطان مسعود غزنوی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشیار دانشگاه هنر اصفهان ایران

10.22081/hiq.2021.69714

چکیده

ناسازگاری درونی در قدرت نظامیان عصر غزنوی از ظهور اولین تا واپسین سلاطین این سلسله حکومتی به ویژه در زمان حکومت مسعود (432-421ق.) و پیشتر محمود (421-389ق.) از عوامل افول آن به شمار می‌رود. این مقاله پس از مروری بر ساختار سیاسی و نظامی حکومت غزنوی، علل افول پایگاه قدرت در قلمروی زمانی حکومت سلطان مسعود غزنوی (432-421ق.) را با محوریت تعارض‌های موجود در درون شاکله قدرت نظامی غزنویان و در قالب محورهای آشوبهای درونی، پیکارهای بیرونی، نزاع برای کسب قدرت و ستیزه‌جویی‌های خواص حکومتی بررسی می‌کند. این تعارض درونی به حدی بود که راهکارهای معطوف به خروج از وضعیت بی ثبات پیش‌آمده را غیرمؤثر ساخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Government Failure in Time of Sultan Masoud Qaznavi

نویسنده [English]

  • Sayed mirhosein Alameh
Associate professor of Isfahan art university
چکیده [English]

The internal contradiction among the militants in Qaznavid era from the advent of the first to the last sultans of this dynasty particularly in time of Masoud (421-432 After Hijrah) and Mahmood (389-421 After Hijrah) is considered the main reason of failure of government. After a review on the political and military structure of Qaznavid government, the article studies the reasons of collapse of Sultan Masoud’s government with the emphasis on the existent conflicts in the foundation of military authority of Qaznavids in form of internal chaos, external battles, struggle to achieve authority, and aggressions among the governmental individuals. This internal conflict was to the extent that the strategies towards getting rid of the present instable situation were neutralized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qaznavids
  • Sultan Masoud Qaznavi
  • military power
  • history of Iran

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة أسباب أفول مواقع السلطة فی عصر سلطان مسعود الغزنوی

چکیده [العربیة]

إن الخلافات الداخلیة فی صمیم السلطة مند بدایة العصر العصر الغزنوی و حتى آخر حکامه خاصة فی عهد سلطان مسعود (432-421ق.) و من قبله سلطان محمود(421-389ق.) تعتبر من أسباب أفول الحکومة الغزنویة. تحاول هذه المقالة أن تسلط الضوء على أسباب أفول سلطان الغزنویین بعد دراسة الهیکل العسکری و السیاسی لهذه السلسلة خاصة فی فترة سلطان مسعود(421-432ق.) مع الترکیز على محاور البحث الأخرى کالاضطرابات الداخلیة و النزاعات الخارجیة و الصراع على السلطة و خلافات الزعماء ما أدى فی نهایة المطاف إلى فشل کل الحلول فی الخروج من الأزمة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الغزنویون
  • سلطان مسعود الغزنوی
  • القوة العسکریة
  • تأریخ إیران