دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - پاییز 99 - مسلسل 83 - شماره پیاپی 83، آذر 1399، صفحه 1-346 
مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21 ه.ق)

صفحه 205-236

10.22081/hiq.2020.69380

پژمان افخمی عمله قشقایی؛ احمد زنگنه آبادی؛ حسن الهیاری