اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم(ع)

2 استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

10.22081/hiq.2020.69377

چکیده

رجال شیخ طوسی از مهم‌ترین کتاب‌های رجالی شیعه به شمار می‌رود که در میان متأخران و معاصران جایگاهی والا دارد. برخی افراد، این کتاب را برای برداشت‌های رجالی و گاه تاریخی کافی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد اعتماد ویژه به رجال شیخ، آن هم بدون در نظر گرفتن دیگر گزارش‌های تاریخی نادرست است. این مقاله با چنین پیش‌فرضی برای مشخص شدن میزان اعتبار این کتاب، آنچه را که شیخ طوسی درباره اصحاب امام حسین(ع)بیان کرده است، مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد. در این پژوهش با تکیه بر دیگر گزارش‌ها و تحلیل‌های تاریخی و تطبیق نسخ خطی و چاپی متعدد از رجال شیخ طوسی، قابل تأمل بودن برخی گزارش‌های شیخ طوسی درباره اصحاب
امام حسین(ع)به اثبات می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Validation of Sheikh Toosi’s Rijal Book in the Recording of the Companions of Imam Hossein (PBUH)

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Salehi Hajiabadi 1
 • Reza Ramezani 2
 • Rashid Rekabiyan 3
1 Ph. D Candidate of history of Islam, Baqir al-Olum University
2 Assistant professor of Fiqh and Maaref majoring interpretation of Quran, Ayatollah Borujerdi University
3 Assistant professor of politics department, Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

Rejal book developed by Sheikh Toosi is considered as the most important Rijal-based books of Shiites with a high standing position among the contemporary individuals. Concerning the Rijal based or historical interpretations, some people consider this book to be comprehensive and sufficient. However, it seems that a specific trust in Rijal book with no consideration of the other historical reports is supposed to be unacceptable. This article investigates whatever has been stated by Sheikh Toosi about the companions of Imam Hossein (PBUH) with the presumption of specifying the degree of validity of this book.In this research, the possibility of reflection on some accounts, developed by Sheikh Toosi, related the companions of Imam Hossein (PBUH) is verified by relying on the other historical accounts and analyses as well as adapting numerous manual and published scripts of Rijal book.

کلیدواژه‌ها [English]

 • validation of historical reports
 • historical criticism
 • science of authorities
 • Sheikh Toosi
 • the companions of Imam Hossein (PBUH)

عنوان مقاله [العربیة]

المصداقیة التأریخیة فی التحری عن أصحاب الإمام الحسین(ع) فی کتاب رجال الشیخ الطوسی

چکیده [العربیة]

یحتل کتاب الرجال للشیخ الطوسی مکانة راقیة بین مصادر کتب الرجال
الشیعیة و یعتبر من أهمها عند المعاصرین. فالبعض یعد الأخیر کافیا للاستناد
به تأریخیا أو الاقتباس منه. لکن یبدو أن الاعتماد المطلق علی الکتاب دون الأخد بالتقاریر التأریخیة الأخری أمرا غیر مقبول. تحاول هذه المقالة أن تتحری المصداقیة التأریخیة عن الأخبار التی أوردها الشیخ الطوسی فی کتابه و عن أصحاب
الإمام الحسین(ع).
و قد توصل البحث و استنادا إلی التقاریر التأریخیة و تحلیلها و مطابقتها مع العدید من النسخ المخطوطۀ و المطبوعة من رجال الطوسی؛ أن ثمة آراء فی بعض التقاریر الواردة عن أصحاب الإمام الحسین(ع)یجب أن تؤخذ فی الحسبان و ینظر فیها بتمعن.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • مصداقیة التقاریر التأریخیة
 • النقد التأریخی
 • علم الرجال
 • الشیخ الطوسی
 • أصحاب الإمام الحسین(ع)