تبیین تاریخی دلایل عدم روایت واقعه غدیر در سیره ابن اسحاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران و پژوهش‌گر گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: (نویسنده مسئول)

2 استادیار تاریخ ایران، پژوهشکده علوم تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22081/hiq.2020.68448

چکیده

واقعه غدیر به عنوان یکی از مهم‌ترین مستندات روایی اثبات جانشینی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، به تواتر در منابع اهل سنت گزارش شده است و مورد قبول بیشتر علمای آنان است. با این وجود، ابهام‌هایی درباره درستی این روایت در برخی منابع به چشم می‌خورد که نپرداختن به این روایت از سوی برخی از مهم‌ترین سیره نگاران متقدم، مانند محمد بن اسحاق (د. 151) یکی از آنها است.
در این پژوهش برای ارزیابی موضع‌گیری ابن اسحاق درباره گزارش واقعه غدیر و با وجود باور برخی علمای شیعه به روایت این واقعه از سوی او، با ارائه شواهدی از شرایط سیاسی ـ فرهنگی دوران نوشتن این سیره و با استفاده از شیوه تبیین تاریخی، چرایی عدم روایت این واقعه در سیره ابن اسحاق تحلیل و تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Explanation of Reasons concerning not Presentation of Qadir Event in Sireh Ibn e- Eshaaq

نویسندگان [English]

 • rasoul ghelich 1
 • Sayed Mohammad Rahim Rabbanizadeh 2
1 Ph.D. in History of Iran and Researcher in History Department, Hozeh and University Institute
2 Assistant Professor of History of Iran, Historical Science, Humanities and Cultural Studies Institute
چکیده [English]

Qadier event being considered as one of the most important narrative documents in relation to proving the succession of Amir al- Momenin Ali (PBUH) has been frequently reported in Sunnite sources and it is accepted by many of their scholars. However, it is observed some ambiguities related to the truth of this narration in some sources. One of them is ignoring this narration by one of the important pioneer biographers of Prophet and Imam, Mohammad Ibn e- Eshaqq. In this research, it is explained about the reason of not narrating this event in Sireh Ibn e- Eshaaq through the presentation of some evidences from the political and cultural conditions dominant in time of writing this biography and via the historical clarifications to investigate the lodgment of Ibn e- Eshaaq on the report related to Qadir event and the strong beliefs of some Shiite scholars in the narration of this event by him.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hadith of Qadir
 • Mohammad Ibn e- Eshaaq
 • Imam Ali’s virtues
 • biography of Prophet and Imam
 • historical specification

عنوان مقاله [العربیة]

البیان التاریخی لاسباب عدم روایة واقعة الغدیر فی سیرة ابن اسحاق

چکیده [العربیة]

رغم تواتر الروایات عن واقعة الغدیر فی مصادر أهل السنة؛ باعتبارها من أهم المستندات التأریخیة فی اثبات أحقیة الخلافة لأمیر المؤمنین الإمام علی علیه السلام و رغم قبولها عند أکثریة علماء السنة إلا أنها کانت یعتریها الغموض فی صحتها فی بعض المصادر التأریخیة خاصة عند أقدم وأهم السیر أی (سیرة ابن اسحاق.) (م . 151)


تسعى هده الورقة البحثیة عبر کشفها عن موقف ابن اسحاق من واقعة الغدیر و روایته للواقعة و ورودها فی سیرته کما یرى البعض من علماء الشیعة و عبر تقدیر موقفه من خلال تقدیم الأدلة من الظروف السیاسیة والثقافیة السائدة انذاک و فی عصره أن تستخلص أسباب عدم ورود الروایة فی سیرة ابن اسحاق وأن تحللها تحلیلا شافیا و معمقا.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • أحادیث الغدیر
 • محمد بن اسحاق
 • فضائل الإمام علی7
 • السیرة
 • البیان التأریخی