شکل گیری و گسترش خانقاهای مرشدیّه در هند و چین (سده هشتم هجری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز

10.22081/hiq.2019.67173

چکیده

طریقت مرشدیّه که بنیان آن در نیمه دوّم سده چهارم هجری از سوی شیخ ابواسحاق کازرونی (د. 426ق) در شهر کازرون گذاشته شد، به عنوان یکی از معروف‌ترین طریقت‌های صوفیانه، نقش مذهبی، اجتماعی و اقتصادی مهمی در پهنه بزرگی از جهان اسلام ایفا نموده است. این طریقت توانست با هدف ترویج دین اسلام و از طریق ایجاد یک شبکه خانقاهی گسترده با مرکزیت کازرون در قرن هشتم هجری تا هند و چین گسترش یابد.
این مقاله با روش وصفی تحلیلی می‌کوشد به پاسخ این پرسش دست یابد که گستردگی جغرافیایی خانقاه‌های مرشدیّه در هند و چین چگونه بر ترویج اسلام در این مناطق تأثیر داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عواملی مانند راه‌ًهای تجاری، کرامات معنوی شیخ ابواسحاق کازرونی، تقدّس جایگاه وی، ارائه خدمات اجتماعی به نیازمندان و مسافران و حمایت تاجران و سلاطین از خانقاه‌ها که همگی در پیوند با گسترش خانقاه‌ها هستند، در ترویج اسلام نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Morshediyeh Monastery in Hind and China during the Eighth Century

نویسندگان [English]

 • Abdul Rasul Kheirandish 1
 • aazam rahemejabere 2
1 Professor of history, Shiraz University
2 Ph. D Student of History of Islamic Iran, Shiraz University
چکیده [English]

 
Morshediyeh mystical path was developed in the second half of the fourth century by sheikh Abu Ishaq e- Kazeruni (426 A.H) in Kazerun. It is considered as one of the most famous mystical path with a significant religious, social and economic role in the extension of the world if Islam. This mystical order could be developed as far as Hind and China with the purpose of propagation of Islam religion by developing an extensive monastery network with the centrality of Kazreun in the eighth century. Through the descriptive-analytical method, this article tries to answer this question related to the effect of geographical extension of Morshediyeh monastery in Hind and China on the propagation of Islam in these areas. The results of research indicate that the elements such as the trade routes, the spiritual miracles of sheikh Abu Ishaq e- Kazeruni, the holiness of his position, the social serving of the needy people and travelers as well as the support of merchants and sultans of monasteries have been effective on the propagation of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sheikh Abu Ishaq e- Kazeruni
 • Morshediyeh mystical path
 • monastery
 • propagation of Islam
 • Islam in Hind
 • Islam in China

عنوان مقاله [العربیة]

تشکیل وتوسع خوانق المرشدیة فی الهند والصین فی القرن الثامن الهجری

چکیده [العربیة]

الطریقة المرشدیة، التی تأسست فی النصف الثانی من القرن الرابع على ید الشیخ أبو اسحاق الکازرونی المتوفى عام(ق426) فی کازرون، وباعتبارها أحد اشهر الطرق الصوفیة، فقد لعبت دوراً دینیاً واجتماعیاً واقتصادیاً مهماً فی البلاد الواسعة من العالم الإسلامی. تمکنت هذه الطریقة بهدف ترویج دین الإسلام من خلال إنشاء شبکة خانقاهیة واسعة مرکزها مدینة کازرون فی القرن الثامن الهجری لتشمل الهند والصین. یحاول هذا المقال و بطریقة توصفیة، الإجابة على سؤال وهو کیف أثرت السعة الجغرافیة لخوانق المرشدیة فی الهند والصین فی ترویج الإسلام فی هذه المناطق؟ تشیر نتائج هذا البحث إلى أن عوامل من قبیل الطرق التجاریة، وکرامات الشیخ أبو اسحاق الکازرونی، وقدسیة مکانته، وتقدیم الخدمات الاجتماعیة للمحتاجین والمسافرین، ودعم التجار والسلاطین للخوانیق، کلها مع بعض لها دور فی
توسع الخوانیق فی ترویج الإسلام.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الشیخ أبو اسحاق الکازرونی
 • الطریقة المرشدیة
 • خانقاه
 • انتشار الإسلام
 • الإسلام فی الهند
 • الإسلام فی الصین