دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، بهار 1385 
6. ابن قتیبه دینوری

صفحه 165-176

جی لوکنت؛ محمد حسن الهی زاده؛ علی اکبر عباسی


7. رسالة التذکرة الهرویة فی فنون الحربیه

صفحه 177-206

علی بن ابوبکر هروی؛ اصغر قائدان