دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، تابستان 1385