دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، زمستان 1385 
7. گفت و گوی فرهنگ ها: اسلام، ایران و هند

صفحه 139-162

مشیر الحسن؛ شهرام پناهی خیاوی