دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، پاییز 1385