دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - زمستان 98 _ مسلسل 80 - شماره پیاپی 80، اسفند 1399، صفحه 1-264 
پرسش‌های چیستی در تاریخ و راه‌کارهای پاسخ به آن

صفحه 69-88

10.22081/hiq.2020.68783

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ نعمت الله زکی پور