دوره و شماره: دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80 - شماره پیاپی 80، بهار 1399، صفحه 1-264 
3. پرسش‌های چیستی در تاریخ و راه‌کارهای پاسخ به آن

صفحه 69-88

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ نعمت الله زکی پور