دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - پاییز 98 _ مسلسل 79 - شماره پیاپی 79، اسفند 1398، صفحه 1-270 
بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام

صفحه 31-60

10.22081/hiq.2020.68450

ابراهیم گودرزی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ سید محمد حسین مقدس نیان


جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن

صفحه 61-98

10.22081/hiq.2020.68452

علیرضا زکی‌زاده رنانی؛ مجید فقیه حبیب‌آبادی؛ سید محسن مکسبی


عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان

صفحه 189-218

10.22081/hiq.2020.68472

سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ فاطمه عسگر خانی؛ بهرام بهرامی


تاریخ گسترش اسلام در قفقاز جنوبی

صفحه 219-246

10.22081/hiq.2020.68473

محمد رضا کلان فریبایی؛ بهرام امیر احمدیان