پرسش‌های چیستی در تاریخ و راه‌کارهای پاسخ به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ، گرایش ایران دوره اسلامی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه یاسوج

2 دکتری تاریخ، گرایش اسلام، استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه یاسوج

10.22081/hiq.2020.68783

چکیده

پرسش‌های چیستی یکی از پنج پرسش اصلی پژوهش‌های تاریخی
با محوریت کشف چیستی رویدادهای تاریخی است. مفهوم پرسش‌های چیستی، پرسش‌های فرعی که در کنار پرسش چیستی قرار می‌گیرند و راه‌کارهای
پاسخ به پرسش‌های چیستی در شمار مهم‌ترین محورهای شایسته درنگ در این زمینه هستند.
 این مقاله می‌کوشد با روش تاریخی ـ تحلیلی و به استناد اطلاعات گردآوری شده به روش کتاب‌خانه‌ای به این مسائل بپردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که در پاسخ به پرسش‌های چیستی، مورخ باید چرخش‌های زبانی و تحولات معانی را در نظر بگیرد و استفاده از منابع معتبر و به کارگیری دانش هرمنوتیک را به عنوان ابزارهایی مهم در نظر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Questions of Quiddity in History and Responding Strategies

نویسندگان [English]

 • Mahmood Mehmannavaz 1
 • Keshvad Siahpoor 2
 • nematollah zakipoor 1
1 Assistant Professor of Iran of Islamic Era, History Department, Yasuj University
2 Assistant Professor of History of Islam, History Department, Yasuj University
چکیده [English]

Quiddity questions are of the main five questions of historical investigations focusing on the discovery of the quiddity of historical events.
The concept of quiddity questions and the strategies taken to answer them are considered as the most important issues being worth to be reflected.
This article tries to investigate these issues relying on the historical-analytical method and referring to the data collected through the library method.
The findings of research reveal that, the historian is supposed to consider the linguistic and semantic changes as well as the application of important instruments such as valid sources and hermeneutic science to answer the quiddity questions

کلیدواژه‌ها [English]

 • question of quiddity
 • linguistic changes
 • meaning
 • hermeneutic

عنوان مقاله [العربیة]

الأسئلة الماهویة فی التأریخ و آلیات الإجابة عنها

چکیده [العربیة]

إن الأسئلة الماهویة هی ضمن أحد الأسئلة الأساسیة الخمسة فی الدراسات التاریخیة بترکیزها علی کشف ماهیة الأحداث التاریخیة. فمفاهیم الأسئلة الماهویة و الأسئلة الفرعیة التی تصاحبها و آلیات الاجابة عنهما یعدان من أهم المحاور التی تستحق الدراسة و التحقیق فی هذه الورقة البحثیة.
هذه المقالة تسعی أن تعالج تلک الماهیم عبر المنهج التأریخی – التحلیلی استنادا إلى معطیات مکتبیة حیث. تشیر الدراسة فی هذا المقال بأن المؤرخ فی رحلة البحث عن الاجابات یجب أن یکون ملما و عارفا بالتطورات اللغویة و تغیرات المعانی و أن یراجع المصادر الموثوقة فی بحثه فضلا عن إلمامه بعلم التأویل و الهرمنوطیقا

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • السؤال الأصلی
 • السؤال عن الماهیة
 • التطور اللغوی
 • المعنى
 • الهرمنوطیقا