دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - زمستان 97 _ مسلسل 76 - شماره پیاپی 76، تیر 1398، صفحه 1-348 
واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع)

صفحه 41-78

10.22081/hiq.2019.67076

سیاوش یاری؛ مهدی اکبرنژاد؛ مرتضی اکبری؛ پیمان صالحی


جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

صفحه 79-98

10.22081/hiq.2019.67077

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی