دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - تابستان 97 - مسلسل 74 - شماره پیاپی 74، شهریور 1397، صفحه 1-304 
شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی

صفحه 69-100

10.22081/hiq.2018.66105

علی بیات؛ محمدعلی کاظم بیگی؛ حبیب الله بابایی