دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، شهریور 1393 
سوگ‌واری در سیره معصومان (ع)

صفحه 69-94

حمید رضا مطهری؛ محمد حسین توکلیان