دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، آذر 1393 
چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع

صفحه 61-88

روح الله رجبی پور؛ سید حسین فلاح زاده


نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

صفحه 115-133

حمید رضا مطهری؛ اصغر منتظر القائم؛ سید اصغر محمود آبادی