روابط معصومان علیه السلام با اهل کتاب و مبانی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه کتری فلسفه دین، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

چکیده

    اهل کتاب به پیروان یکی از ادیان آسمانی گفته می‌شود که یا خارج از سرزمین‌های اسلامی به سر می‌برند و یا براساس ضوابط مشخصی در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند. با توجه به روابط گستردة فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان با اهل کتاب در طول تاریخ و ادامة گریزناپذیر این روابط در دوران کنونی، کوشش برای به دست آوردن مبانی این روابط، اهمیت فراوانی دارد. گزارش‌های تاریخی نشان دهندة تعامل گستردة معصومان علیه السلام با اهل کتاب هستند و با توجه به نقش الگویی ایشان، مسلمانان می‌توانند روابط خود با اهل کتاب را بر سیره معصومان: استوار سازند. مقاله حاضر، پس از مروری کوتاه بر تعریف اهل کتاب، مبانی سیره معصومان علیه السلام را بر اساس متون دینی در چهار محور تقوا، کرامت ذاتی اهل کتاب، صلح‌طلبی، اجبار نکردن پذیرش اسلام و احترام به حقوق اهل کتاب بررسی می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که روش تعامل پیامبر خدا (ص) و امامان شیعه (ع) با اهل کتاب خشن و دور از عقلانیت و یا دارای تساهل و تسامح بی‌حد و اندازه نبوده است.
 
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Interactions of the Infallibles with the People of the Book

نویسنده [English]

  • Sayyid Fakhruddin Tabatabai
Ph. D Student of Philosophy of Religion, Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

‘People of the Book’ is a term used to refer to followers of certain heavenly beliefs that either live outside Muslim lands or live in Muslim lands under certain conditions that they choose to accept. By analyzing the social, political, and economic interactions of Muslims at the time of the Prophet and Imams, we have tried to come up with certain fundamentals that must govern our interactions with them in this era. This article first briefly defines and explains the concept of the People of the Book and then analyzes the fundamentals given to us by the infallibles. These can be divided into four broad categories:  pivotal piety, good character of individuals, an attempt to maintain peaceful relations, and not trying to force anyone to accept the religion of Islam along with the consequences of infringing on their rights. The article reaches the conclusion that the interactions of the Prophet and the Imams were not like what the enemies try to portray, rather they were based on intellectual and social principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallibles
  • people of the book
  • Interfaith Interactions
  • Jews
  • Christians