دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، بهار 1379 
2. تاریخ نگاران عرب و فتنه کبرا (قسمت اول)

صفحه 41-89

عدنان محمد ملحم؛ سید عباس قدیمی نژاد