دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، پاییز 1379 
4. اغالبه

صفحه 69-105

حجت الله جودکی


5. پیدایش نصیریان (علویان)

صفحه 106-127

متی موسی؛ حسین مفتخری