دوره و شماره: دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76 - شماره پیاپی 76، تابستان 1398، صفحه 1-348 
2. واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع)

صفحه 41-78

سیاوش یاری؛ مهدی اکبرنژاد؛ مرتضی اکبری؛ پیمان صالحی


3. جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

صفحه 79-98

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی


7. اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها

صفحه 203-232

حمید مظفری؛ سیداحمد عقیلی؛ مصطفی پیرمرادیان