روند شکل گیری عثمانی در روزگار تکوین ( 716 - 804 ق ) ؛ از غازی گری تا دولت یابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

10.22081/hiq.2019.67083

چکیده

خلافت عثمانی به عنوان آخرین امپراتوری اسلامی، در دوران شکل گیری، مراحل مختلفی را پشت سر نهاد. قوس صعودی این دستگاه حکومتی از بیگ‌نشین ساده به ترتیب به سوی امارت، دولت و خلافت نشان دهنده چند مرحله، جابه‌جایی اندیشه سیاسی ـ نظامی قدرت در آن است. دست یافتن این سلسله به سازمان‌دهی سیاسی ـ نظامی در یک دوره تاریخی، ریشه در شکست سلجوقیان روم، جغرافیای متصرفات و انگاره آنها درباره فتوحات دارد. البته در این میان، نقش ساختار دینی منطقه آناتولی، ترک‌گرایی در این منطقه، اندیشه غزا و غازی گری ترکان و فرآیند سقوط امپراتوری بیزانس را نباید از نظر دور داشت. مقاله پیش رو با روش توصیف و تحلیل داده‌ها بر آن است که با واکاوی ساختار قبایلی زندگی ترکان، میراث عثمانیان از سلجوقیان، گفتمان‌های اعتقادی در فتوحات عثمانی، بهره گیری عثمانی از اندیشه‌های صوفیانه، گزینش فقه حنفی و نقش سیاسی زبان ترکی نشان دهد که خلافت عثمانی در سده نخست حیات خود از آغاز فتوحات عثمان (716 ق) تا فترت حاصل از پیروزی تیمور بر بایزید(804 ق)؛ یعنی از غازی گری تا تشکیل دولت، چهار مرحله را پشت سر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend of Development of Ottoman Caliphate (716-804 After Hijrah) from warriorship to Governance

نویسنده [English]

 • Ahmad Fallahzadeh
Graduated from Qom seminary school and the Ph.D. student of history of Islam, university of Islamic religions
چکیده [English]

Ottoman caliphate as the last Islamic Empire has passed various stages in time of development.The increasing development of this government from leadership, government and caliphate shows several phases of transferring the political-military thought of authority in itself. This dynasty’s achieving a political-military organization in a historical phase is due to the failure of Saljuqids in Rome, the geography of conquests and possessions, and their imagination about victories. Meanwhile, the role of religious structure of Anatoly region, following of Turkism in this area, warriorship of the Turkish and the process of collapse of Byzantine Empire should not be denied. Analyzing and describing the data, the present article is to investigate the tribal structure of Turkish , Ottomans’ inheriting from Saljuqids, belief discourses in ottoman conquests , ottomans’ taking advantage of Safavid thoughts, selecting Hanafi jurisprudence and the political role of Turkish language and to show that ottoman caliphate has passed four phases in the first century of its life from the beginning of Ottoman’s possessions (716) to Fetrat resulting from the Timor’s victory and conquering Bayazid (804), from the warriorship to the development of government

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ottoman caliphate
 • Ghazi Ottoman
 • Orhanbeig
 • Morad I
 • Bayazid I

عنوان مقاله [العربیة]

عملیة تشکیل الخلافة العثمانیة فی عصر التکوین (804-716 م)؛ من الغزو إلى تأسیس الدولة

چکیده [العربیة]

شهدت الخلافة العثمانیة، باعتبارها الإمبراطوریة الإسلامیة الأخیرة، مراحل مختلفة فی الفترة التکوینیة. ان القوس الصعود لهذه الدولة من إمارة محلیة الى الأمارة والدولة والخلافة، على التوالی، یکشف عن تطور للفکر السیاسی العسکری إلى السلطة.
إن فوز هذه السلالة الى تنظیم سیاسی عسکری فی الفترة التاریخیة البدائیة لها، متجذرة فی هزیمة سلاجقة الروم و جغرافیا متصرفاتهم وفکرة الغزو عندهم.
بالطبع، لا ینبغی تجاهل دور الهیکل الدینی للمنطقة الأناضولیة، النزعة الترکیة فی هذه المنطقة، وفکر الغزاة عند الأتراک وعملیة انهیار الإمبراطوریة البیزنطیة فی هذا المضمار.
توضح هذه الورقة، من خلال المعلومات المتواجدة وتحلیلها و دراسة الترکیب القبلی لحیاة الأتراک والتراث العثمانین من السلاجقة، والمعتقدات الدینیة بالنسبة إلى الغزو فی الفتوحات العثمانیة، وإستخدام الأفکار الصوفیة من قبل العثمانیین، واختیار الفقه الحنفی، والدور السیاسی للغة الترکی، توضح أنه قد تطورت الخلافة العثمانیة فی القرن الأول منذ بدایتة بأربع مراحل من الغزو إلى تشکیل الدولة: تبدأ هذه المراحل من فتوحات عثمان (716 هـ) حتى فترة هزیمة بایزید لأول على ید جنود تیمور (804 هـ)

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الخلافة العثمانیة
 • عثمان الغازی
 • أورخان بیغ
 • مراد الأول
 • بایزید الأول